Stäng X
Intresseanmälan
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och återkommer så snart vi kan!
Du måste godkänna vår integritetspolicy innan du skickar ditt meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

Farax 360

farax 360

Farax 360

Ledarutvärdering
För att skapa en så fullständig bild som möjligt av hur en persons ledarskap fungerar på en arbetsplats använder vi en 360° utvärdering i arbetet med att utveckla ledare. Det innebär att ledaren utvärderas av:
– överordnad chef
– kollegor
– direkt underställda
– sig själv – i form av en självskattning

FARAX360°
Vi har valt FARAX360° ledarutvecklingsverktyg då det:
– bygger på den ledar- och företagskultur som vi har i Skandinavien
– är väl beprövat, fler än 30 000 ledare har varit en del av en Farax-process under de senaste 20 åren
– är vetenskapligt väl förankrat och har hög reliabilitet och validitet
– erbjuder respondenterna full anonymitet och konfidentialitet
– tydliggör insatser som ger mätbara effekter

Tre ledardimensioner
FARAX360° utgår från tre viktiga ledardimensioner. Genom att förstå hur du själv som ledare hanterar respektive dimension kommer du bättre förstå hur den närmaste omgivningen upplever såväl ditt ledarskap som effektiviteten i den verksamhet du leder.

Förändringsbenägen
Förändringsbenägna ledare förmedlar gärna visioner om framtiden, uppmuntrar till nytänkande och diskuterar nya infallsvinklar. De har en styrka i att starta och driva förändringsarbete och testar sig gärna fram. Ur effektivitetssynpunkt är dessa ledare bra då de har en tydlig målorientering och driv som de kombinerar med kreativitet och innovation.

Relationsorienterad
Relationsorienterade ledare prioriterar relationen med sina medarbetare högst. Ledarskapet kännetecknas av nyfikenhet och en öppenhet, av att ställa frågor och delegera. Ledarens mål är att gruppens medlemmar själva ska kunna optimera sin arbetsfördelning, kommunikation och sitt samarbete där ledaren fungerar som katalysatorn som banar väg genom att bygga tillit och säkra upp resurser.

Struktur- och uppgiftsorienterad
Struktur och uppgiftsorienterade ledare är skickliga på att planera och styra en verksamhet. De sätter tydliga mål och fördelar ansvar och befogenheter. De är också skickliga på att följa upp och justera vid behov. De uppfattas som pålitliga och är ofta avgörande för att resurser utnyttjas på bästa sätt, att målen nås och resultat skapas.

Rapport
FARAX360° beskriver ledarförmågan och hur den påverkar verksamhetens effektivitet i en 24 sidors rapport som är resultatet av max 6 bedömargruppers feedback. Resultatet presenteras med bland annat grafer, tabeller och textavsnitt.

Coaching
I coachande feedbacksamtal går en av våra auktoriserade faraxkonsulter igenom resultatet med dig. Då får du lära känna ditt ledarskap på djupet liksom dina utvecklingsområden. Återkopplingen resulterar i en utvecklingsplan där både styrkor och utvecklingsområden dokumenteras.

Metoden används för att:
– utveckla ledare
– förbättra ledningsgruppsarbete
– stärka kommunikationen
– öka produktivitet
– stärka företagsresultaten

Exempel på användare: SEB, Astra Zeneca, E&Y, UD mfl

Det här är Axaltior
Axaltior är grundat av en erfaren ledarskapscoach samt två entreprenörer och tidigare företagsledare med bakgrund från elitlagidrott och försvarsmakten. Som befäl, tränare och chefer har vi själva utvecklat våra egna förmågor i nära samspel med våra grupper, lag och medarbetarteam. Inom idrott är till exempel teamwork avgörande för lagets framgång. Dessa erfarenheter har vi kombinerat med vetenskapliga metoder och principer för att skapa Axaltiors unika tjänster och program för prestation och välmående.

Allt vi gör handlar om att ta tillvara människors potential. Vi utmanar dig att växa både professionellt och som individ. Allt med övertygelsen om att ett engagerat team är det som gör att ert företag växer och når målen.

Nästa steg
Vill du veta mer om FARAX360, kontakta oss!

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */