Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt. Läs mer

pÅBÖRJA RESAN MOT STARKARE RESULTAT

Våra tjänstekategorier

Välj din väg till ledarskap med emotionell intelligens och effektivitet

Vad som definierar oss

Empati

Fundamentet i individ, grupp- och ledarutveckling med bestående resultat är lära sig älska att försöka förstå andra människor och deras behov. Vi jobbar därför kontinuerligt med vår empatiska förmåga för att möta alla vi kommer i kontakt med på bästa möjliga sätt utifrån den unika individens behov och kommunikationsstil.

Utmanande

Vi har som mål att låta individerna utforska och träna sina förmågor och personliga färdigheter med oss. Det gör vi genom att sätta upp konkreta och krävande ledarutmaningar i en stimulerande miljö med kontinuerlig feedback och coaching. Utmaningarna fordrar betydande ansträngingar från individen men är samtidigt attraktiva att utföra då de skapar omedelbara och relevanta erfarenheter.

Transformerande

Målet med att utmana individer att lära sig förstå mer om sig själv och att försöka förstå andra människor och deras perspektiv är ökade insikter. Insikter kring egna beteenden, styrkor, motivationsfaktorer, vilken kommunikationsstil de själva tillämpar och vilka blinda fläckar de har samt hur de uppfattas av andra. Genom att kombinera insikter med praktisk träning av det egna beteendet i verklighetsbaserade case ökar förmågan att anpassa sitt beteende, den empatiska förmågan och konsten att behärska sig vilket ger bestående förändring.

Resultatorienterade

Slutmålet är att vi hjälper våra kunder att öka personalens engagemang, produktivitet och samverkan samt minska den oönskade personalomsättningen vilket sammantaget ger starkare resultat och varumärke.

så här tänker och arbetar vi på axaltior

Vårt syfte

Vi har grundat Axaltior för att hjälpa företag att ta tillvara sin viktigaste resurs - personalen. Att helt enkelt omvandla deras potential till verklighet.
AXALTIOR anspelar på högre men också förfinad. Att ta tillvarata den outnyttjade potential som finns i alla organisationer genom att på djupet och förädla och lyfta individer, grupper och ledare frigör mycket kraft. Denna kraft kan mätas i form av engagemang.

Fokus på ekonomiska resultat

Engagerade ledare/team/företag når kontinuerlig tillväxt, gemensamma mål och starka resultat.

Vår ambition är att lämna varje kund vi arbetat med på ett bättre ställe, där ledarna har större självinsikt och empatisk förmåga, är bättre rustade för kommunikation, kan ta tillvara på personalens potential samt som skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och ser fram emot varje dag på jobbet. Det är meningsfullt för oss och skapar konkreta resultat för våra kunder.

Arbeta med både hjärna och hjärta

Vi fordrar av oss själva att interagera med alla individer hos våra kunder på ett sätt som påverkar både hjärta och hjärna eftersom det är den snabbaste vägen till förändring. Genom att koppla vetenskap till individanpassad coaching växer individerna stegvis och lär in kritiska beteendeförändringar. Förändringar som på kort tid skapar mätbara resultat.

Mål och mätbara effekter

Vi tror på att mäta medarbetarnas engagemang och utvärdera hur väl ledarskapet och samarbetet fungerar. Utifrån det sätts mål på utveckling för ledning, enskilda chefer, produktivitet för teamen, totalt engagemang och företagets resultat.

Mätbarhet erbjuder våra kunder att direkt kunna följa resultatet av sina personalinvesteringar.

Arbeta med den personal som finns snarare än att byt ut

Flertalet organisationer har inte tagit tillvara den potential som deras medarbetare besitter. Kostnaden och kraften att ”byta ut personal” är dessutom omfattande och borgar för förtroendeutmaningar för ledningen. Vi arbetar därför i första hand med befintlig personal för att få resultat. För att nå utveckling fordras att de som ingår i våra utbildningar/program engagerar sig i sin utveckling och aktivt tränar sina färdigheter med stöd och feedback under våra möten. Vilka styrkor har deltagaren? Vilka utmaningar finns med dennes uppfattning av omvärlden och sociala fördomar om andra? Hur hanterar hen svåra ledarsituationer i nuläget? Vi tittar på detta för att bygga vidare på de goda sidorna och träna individen att förebygga stress och därmed sina oproduktiva beteenden.

Praktiskt fungerande metoder

De metoder vi tillämpar hos våra kunder har vi själva använt med framgång i flertalet organisationer i roller som VD, vice VD och operativa chefer. Genom att ta del av våra beprövade metoder kan ni snabbt få till utveckling och undvika onödiga fallgropar.

Kunskapsöverföring

Vi tror på att vara generösa med kunskapsöverföring och coaching. Då kan ni själva bygga in mycket av våra koncept hos er internt. Det för att kunna dra nytta av det även efter vårt samarbete är avslutat.

Kontakt

Anton Lind

Partner & konsult

Anton har arbetat i ledande befattningar inom försvarsmakten och näringslivet det senaste 25 åren. Som entreprenör har han startat ett 20-tal bolag och anställt över 8000 medarbetare.

anton@axaltior.se
0768-775 185

Jessica Lagerqvist

Partner & konsult

Jessica har 20 års erfarenhet av olika ledarroller med verksamhets-, budget- och personalansvar. Hon har arbetat i snabbväxande tjänstebolag med höga krav på kvalitet. Jessica har strukturerat om företag, byggt upp företag från start samt utvecklat affären och verksamheten.

jessica@axaltior.se
0793- 111 556

Maria Lind

Partner & konsult

Maria har 20 års erfarenhet av individ-, grupp- och ledarutveckling. De senaste 15 åren har hon coachat mer än 5 000 personer till att identifiera sina mål, skapa handling och uppnå hållbara resultat.

maria@axaltior.se
070-299 80 60

/* script for basecamp tracking */ /* end script for basecamp tracking */